Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dobrcz

Kolorowy pasek

Zadania gminy

    Zgodnie z art. 164 Konstytucji RP, gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego, wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego.
Na podstawie art. 7 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
  1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  2)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  3)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
  4)  lokalnego transportu zbiorowego,
  5)  ochrony zdrowia,
  6)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  8)  edukacji publicznej,
  9)  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11)  targowisk i hal targowych,
12)  zieleni gminnej i zadrzewień,
13)  cmentarzy gminnych,
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18)  promocji gminy,
19)  współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”

Zgodnie z art. 7 ust. 2.: „Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.” Charakter obowiązkowy mają zadania wynikające z:
art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U.07.226.1675 -j.t.),
art. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008 -j.t. z późn. zm.)
art. 14(a) ust. 3 ust. 4, art. 17 ust. 3(a), art. 104 ust. 1, art. 105 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 -j.t.)
art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593)
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 -j.t.).   
     
Pozostałe zadania gmina realizuje w zależności od lokalnych uwarunkowań i rozeznanych potrzeb. Szczegółowe zadania i kompetencje określają ustawy (np. sprawy ładu przestrzennego reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym: „Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.” Obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nakładają:
·   art. 11 ust. 10, art. 17 ust. 5, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 12.04.2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2007r. Nr 190, poz.1360 t.j.)
·   art. 29, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.   (Dz.U. Nr 25, poz.219)                      
·   art. 23 ust. 2 ust. 3 ustawy z dnia 16.07.1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 -j.t.)
·   art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 14.03.2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz.507 z późn. zm.)
·   art. 21 ust. 2, art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 27.09.1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz.544 -j.t.)                 
·   art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20.08.1997r. Krajowy Rejestr Sądowy. (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 -j.t.)
·   art. 76 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz.1095 -j.t.)
·   art. 7(a) ust. 1 ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz.U. Nr 101, poz.1178 z późn. zm.)
·   art. 52 ustawy z dnia 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.993 -j.t.)
    ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz.U. Nr 52, poz.379)       
·   art. 11(a) ust. 4 ustawy z dnia 15.11.1956  o zmianie imion i nazwisk. (Dz.U. z 2005r. Nr 233, poz.1992 -j.t.)
·   art. 47, art. 50-52 ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485)
·   art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.)
·   art. 3 pkt 11, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 -j.t.)
·   art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 -j.t.)
·   art. 28 ust. 2, art. 50 ust. 6 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.927 -j.t.)                       
·   art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz.371 -j.t.) 
·   art. 160§ 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U. Nr 98, poz.1070)
·   art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. (Dz.U. Nr 111, poz.535)        
     ustawy z dnia  11.05.1994r. Zadania zlecone gminie, związane z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych (Dz.U. Nr 67, poz.288)                
·   art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. (Dz.U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.)                
·   art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 05.07.1990r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, poz.297)
·   art. 3, art. 4, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmiana niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 34, poz.198 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9. ustawy o samorządzie gminnym: „W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.”

Dziennik Ustaw >>>>

Monitor Polski >>>>

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Karbowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Karbowski
Data wprowadzenia:2015-02-23 09:24:44
Opublikował:Dariusz Karbowski
Data publikacji:2015-02-23 09:25:55
Ostatnia zmiana:2015-02-23 14:30:03
Ilość wyświetleń:531

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij